Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประวัติความเป็นมา

Share

ประวัติความเป็นมา

      องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติบ้านคำครั่ง ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายอ่อน บุญมา ปี พ.ศ. 2478-2483 เวลา 4 ปี คนที่สองชื่อ นายสอน เสตรา ในปี พ.ศ.2498 ได้ขึ้นตรงกับอำเภอเดชอุดม ตำบลกุดประทาย ซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกำนั้น ตำบลกุดประทาย ชื่อ นายสอน เซ่นเกด ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้รับการยกฐานะ เป็นตำบลคำครั่งแยกการปกครองออกมาจากอำเภอเดชอุดมและตำบลกุดประทายผู้ดูแลและบริหาร มีดังนี้

     1.กำนันคนแรก ชื่อ นายสอน เสตรา ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2499 จนเกษียนในปี พ.ศ.2526 รวมระยะเวลา 26 ปี
     2. นายเรียน หอมหวน ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2526 จนเกษียนในปี พ.ศ.2535 รวมระยะเวลา 7 ปี
     3. นายสมชิต พรมจันทร์ ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2535 จนเกษียนในปี พ.ศ.2548 รวมระยะเวลา 12 ปี
     4. นายสมคิด สีดา ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2548 จนเกษียนในปี พ.ศ.2551 รวมระยะเวลา 4 ปี
     5. นายชดา ดวงทอง ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน

     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 16 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 3 เดือนมีนาคมพ.ศ.2550 และปรับยกฐานะเป็น อบต.ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2551

     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการอย่างถาวร ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารชั้นเดียวในพื้นที่รวม 5 ไร่

     ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นรูบต้นไม้ยืนต้นที่ประชาชนเรียกว่า ครั่งซึ่งป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม