Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ราคากลาง

ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 [ 25/05/61 ]
ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง [ 08/05/61 ]
ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ [ 24/04/61 ]
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ-ขยายผิวจราจร และโครงการก่อสร้างถนน รวมจำนวน 2 โครงการ [ 07/02/61 ]
ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง [ 13/11/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนางมูล บ้านคำครั่ง หมู่ 1 ตำบลคำครั่ง [ 21/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยอะลองตอนบน บ้านคำครั่ง หมู่ 7 [ 03/07/60 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กซอยประชาชื่น บ้านคำครั่ง หมู่ 7 [ 03/07/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายคำครั่ง-เทศบาลโพนงาม บ้านคำครั่ง หมู่ 7 [ 03/07/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรพร แก้วกล้า-บ้านนายวิชิต พินธุโท บ้านคำครั่ง หมู่ 2 [ 03/07/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง [ 27/06/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลคำครั่ง [ 17/05/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยคณะพันธ์ และ ซอยนาแม่เคน บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 รวมจำนวน 2 โครงการ [ 04/05/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยโคกแอ่น บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 [ 03/05/60 ]
ราคากลางโครงก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องมันแกว หมู่ 4 บ้านนานวล ตำบลคำครั่ง [ 13/03/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยแก้งใหญ่ หมู่ 9 บ้านนานวลใต้พัฒนา [ 13/03/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลคำครั่ง (สายคำครั่ง-โพนงาม) หมู่ 7 บ้านคำครั่ง [ 13/03/60 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนาประดู่-ดอนชี หมู่ 6 บ้านนาประดู่ [ 13/03/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกหนองยาว-โนนม่วง หมู่4 บ้านนานวล [ 13/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยวังคำตอนล่าง หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลคำครั่ง [ 13/03/60 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง รวมจำนวน 6 โครงการ [ 13/03/60 ]
ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลางโครงการรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปู Asphaltic Concrete ทับถนนเดิม จำนวน 2 โครงการ [ 13/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้าง งบประมาณ พ.ศ. 2559 (กันเงินเหลื่อมปี) และ งบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจำนวน 4 โครงการ [ 11/01/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก (ถนนสายบ้านบูรพา - บ้านหนองสนม) หมู่ที่ 8 บ้านบูรพา [ 11/01/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคำครั่ง-หนองสนม หมู่ 2 และ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยห้วยหินหนีบ-หนองสนม หมู่ 2 [ 19/12/59 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการปู แอสฟัลติก คอนกรีต ทับถนน (สายกลางบ้าน) บ้านคำครั่ง หมู่ 1 ตำบลคำครั่ง [ 15/12/59 ]
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าธรรมรังษี บ้านนานวลใต้ฯ หมู่ที่ 9 ตำบลคำครั่ง [ 19/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านพ่อสอน วงษ์ไตร บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง [ 19/09/59 ]
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนนาประดู่ บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำครั่ง [ 19/09/59 ]
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านชัชวาลย์ บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคำครั่ง [ 19/09/59 ]
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านพ่อวิเชียร - สามแยกไปวัดป่าพุทธญาณ หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง [ 02/08/59 ]
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน - ไปบ้านนาประดู่ (ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน) หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง [ 02/08/59 ]
รายงานการประมาณราครากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ร่องมันแกว บ้านนานวล หมู่ที่ 4 [ 21/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ด้านข้างและด้านหลัง ศาลาประชาคม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 [ 04/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการขุดลอกห้วยวังคำตอนบน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 [ 07/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 07/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซอยห้วยอะลอง บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 [ 26/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายบูรพา-หนองสนม บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 [ 26/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายดอนชี - แยกคำครั่ง-โพนงาม บ้านดอนชี หมู่ที่ 10 [ 26/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายป่าติ้ว - โนนย่านาง บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี [ 26/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายป่าติ้ว - โนนย่านาง บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี [ 26/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการชุดลอก ร่องมันแกว บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี [ 26/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 26/01/59 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 19/01/59 ]
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 13/01/59 ]
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ 9 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 13/01/59 ]
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำครั่ง หมู่ 7 - เชื่อมสะพานโพนงาม ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 22/12/58 ]
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยห้วยอะลอง บ้านคำครั่ง หมู่ 7 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 22/12/58 ]
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายพลานพร้าว บ้านบูรพา หมู่ 8 - หนองสนม ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 22/12/58 ]
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายป่าติ้ว-โนนยาง บ้านคำครั่ง หมู่ 2 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 22/12/58 ]
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายโนนม่วง-บ้านนานวล หมู่ 4 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 22/12/58 ]
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกร่องมันแก้ว บ้านนานวล หมู่ 4 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 22/12/58 ]
รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 [ 14/10/58 ]
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายภายในพื้นที่ตำบลคำครั่ง จำนวน 7 โครงการ [ 05/06/58 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงแซมถนนลูกรังสายภายในตำบลคำครั่ง จำนวน 12 โครงการ [ 05/06/58 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายภายในพื้นที่ตำบลคำครั่ง จำนวน 2 โครงการ [ 05/06/58 ]