Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกร่องมันแก้ว บ้านนานวล หมู่ 4 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

   ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกร่องมันแก้ว บ้านนานวล หมู่ 4 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 498,200 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 498,200 บาท