Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน - ไปบ้านนาประดู่ (ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน) หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง

Share

      แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน - ไปบ้านนาประดู่ (ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน) หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท