Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรพร แก้วกล้า-บ้านนายวิชิต พินธุโท บ้านคำครั่ง หมู่ 2

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรพร แก้วกล้า-บ้านนายวิชิต พินธุโท บ้านคำครั่ง หมู่ 2 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 484,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 484,000  บาท