Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 25601 (เดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านคำครั่ง ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หมู่ที่ 2 จึงประกาศประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ ประกอบด้วย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบูรพา-หนองสนม บ้านบูรพา หมู่ที่ 8

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ไปวัดป่าต่อที่เดิม บ้านนานวลใต้ฯ หมู่ที่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงประกาศประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางโครงการมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้องให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้องให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ด้วยพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้องให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐-ธันวาคม ๒๕๖๐) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้องให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น

 
 
Powered by Phoca Download