Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

ประกาศสอบคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ขอเพิ่มเติมรายระเอียดในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน ๒ อัตรา พนักงานทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 จำนวน5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัคระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุบลราชธานีตามหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 และหนังสืออำเภอเดชอุดมด่วนที่สุด ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 เรื่องมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

โดยแบ่งเป็นตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา และสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกาศฯ ที่แนบมาด้วยนี้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 6 ก.พ. 2557 นั้น


เพื่อเป็นการเตียมความพร้อมและถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงจัดทำคู่มือแนะนำการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในราคาเล่มละ 100 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
Powered by Phoca Download