Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ-ขยายผิวจราจร และโครงการก่อสร้างถนน รวมจำนวน 2 โครงการ

1. ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมขยายผิวจราจร บ้านนานวล หมู่ที่ 4

2. ราคากลางโครงการก่อสร้างหมู่บ้าน-ทางลงห้วยสุระ หมู่ที่ 10

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนางมูล บ้านคำครั่ง หมู่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 250,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 250,000  บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กซอยประชาชื่น  บ้านคำครั่ง หมู่ 7 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 484,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 480,000  บาท

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยอะลองตอนบน บ้านคำครั่ง หมู่ 7 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 484,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 480,000  บาท

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายคำครั่ง-เทศบาลโพนงาม บ้านคำครั่ง หมู่ 7  ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 484,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 484,000  บาท

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรพร แก้วกล้า-บ้านนายวิชิต พินธุโท บ้านคำครั่ง หมู่ 2 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 484,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 484,000  บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 160,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 160,600  บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 117,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 117,600  บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยคณะพันธ์ และ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนาแม่เคน บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7  ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวน 2 โครงการ 

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยโคกแอ่น บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 176,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 176,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download