Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

หนังสือราชการของ สถ.

      เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหาย ที่อาจเกิดจากการเดินทางในช่วงปีใหม่ จึงขอความร่ามมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ยในเขตเพื่นที่ ได้พิจารณาสนับสนุนและร่วมดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย

ขอความร่วมมือจังหวัดติดตามการดำเนินงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอให้จัดส่งรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับในการวิเคราะห์ และประมวณผลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการ โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 โดยเป้นการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์จะสำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล อาทิผู้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักบริหารงานสาธารณสุข หรือตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำเนินจัดทำฐานข้อมูล

กรมส่งเสริมการปรกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งการจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุณทั่วไปเพื่อสนับสนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ส. 2557 มายังจังหวัดต่างๆเพื่อทราบและถือปฎิบัติแล้ว

หนังสือราชการของ สถ. เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

หนังสือราชการ สถ. เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ)

 
 
Powered by Phoca Download