Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทำแผนเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนและการตรวจสอบความเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวมสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแบบสำรวจดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขึ้น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) เพื่อให้การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริการสาธารณะด้านต่างๆซึ่งอาจมีสาเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งจึงได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ต้องปฏิบัติตามแนวทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขึ้น

 
 
Powered by Phoca Download