Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00
ขึ้นบน

แผ่นพับ

ตามที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการบังคับใช้ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ในการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งจึงได้จัดทำคู่มือ ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานสวัสดิการสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บริการ

ตามที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการบังคับใช้และแนวทางการทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กำหนดให้ ส่วนราชการมีหน้าที่ พัฒนาความรู้ ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ

โดยต้อง รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถ ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

 
 
Powered by Phoca Download