Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11/10/61 ]
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 23/10/60 ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 10/04/61 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนและการตรวจสอบความเป็นธรรมในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน(การก่อสร้างถนน) [ 15/12/60 ]
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 15/12/60 ]
แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน [ 15/12/60 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 14/12/60 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (2) [ 14/12/60 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 14/12/60 ]
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13/12/60 ]
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 13/12/60 ]
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 13/12/60 ]
สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ [ 07/12/60 ]
แผนดำเนินงานปี2560 [ 27/10/60 ]
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2560 [ 24/10/60 ]
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปี2560 [ 24/10/60 ]
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 17/10/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรี่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 26/07/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรี่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 02/08/60 ]
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 20/07/60 ]
ประกาศโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการจ้างเหมาบริการดูแลเด็ก/จัดทำเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประดู่ [ 26/10/59 ]
ประกาศโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โครงการจ้างเหมาบริการดูแลเด็ก/จัดทำเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง [ 26/10/59 ]
ประกาศการใช้แผนพัฒนายุทธศาสตร์ สามปี องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 15/06/59 ]
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 30/04/59 ]
คู่มือสำหรับประชาชน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 30/04/59 ]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 26/01/59 ]
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวีนที่ 31 ธันวาคม 2558 [ 31/12/58 ]
รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/11/58 ]
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 30/09/58 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2558 [ 13/10/58 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) และ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) [ 13/10/58 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 [ 12/10/58 ]
การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online [ 14/10/58 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 12/01/58 ]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปี 2557 [ 24/12/57 ]
ประกาศจำหน่ายคู่มือแนะนำการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปี 2557 [ 24/12/57 ]
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 [ 14/10/56 ]
แผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 14/10/56 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจาปี 2557 [ 01/11/57 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชาระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 30/12/56 ]