Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศจำหน่ายคู่มือแนะนำการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปี 2557

Share

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 6 ก.พ. 2557 นั้น

เพื่อเป็นการเตียมความพร้อมและถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงจัดทำคู่มือแนะนำการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วน ตำบล ในราคาเล่มละ 100 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน