Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online

Share

     ตามที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนากระบวนการปฎิบัติงานเกี่ยวกับระบบจัดชื่อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการผ่าน GFMIS Wed Online ทางกรมบัญชีกลางขอแจ้งว่า ขณะนี้ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้ แต่สามารถบันทึกได้เฉพาะใบสั่งชื่อที่บันทึกผ่าน GFMIS Wed Online ทั่งนี้จึงได้พัฒนาให้รองรับการบันทึกตรวจรับงานได้โดยผ่านทาง GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Wed Online เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวได้ดยิ่งขึ้น