Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

คู่มือสำหรับประชาชน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

Share

    ตามที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการบังคับใช้ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ในการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งจึงได้จัดทำคู่มือ ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานสวัสดิการสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บริการ