Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Share

    

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ต้องปฏิบัติตามแนวทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขึ้น