Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปี2560

Share

    

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน