Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนและการตรวจสอบความเป็นธรรมในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน(การก่อสร้างถนน)

Share

    

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment) โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทำแผนเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนและการตรวจสอบความเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวมสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก