Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ขอให้จัดส่งรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Share

ขอให้จัดส่งรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559