Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

แจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม

Share

      สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเบื้อยังชีพและเบื้อคนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะจัดให้มีการลงทะเบียนคนพิการและเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลง หรือยังไม่เคยลงมาก่อนสำหรับผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พศ.2560 รวมทั้งผู้ที่ย้ายเข้ามาใหม่ในพื้นที่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อส่งให้กรมส่งเสริมรายงานยอดต่อไป