Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายดำรงค์ สัตย์ธรรม
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
 
 
นายชัชวาลย์ สามหาดไทย
 
จ่าสิบเอกเอเรบ โลหา
 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/
เลขานุการประธานสภาองค์การบริการส่วนตำบล
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นางบุญโฮม เนตรวิเศษ
นายประดิษฐ์ วงเวียน
นายประมูล นามสนุก
ส.อบต. ม.1
ส.อบต. ม.1
ส.อบต. ม.2
     
นางประหยัด สังวาลทอง
นายประสงค์ รัตนเทพ
นายเสถียร ชูคำ
ส.อบต. ม.3
ส.อบต. ม.3
ส.อบต. ม.4
     
นางจันทร์หอม พรมจันทร์
นายสนอง ตาทอง
นายประมวล สายสมุทร์
ส.อบต. ม.4
ส.อบต. ม.5
ส.อบต. ม.5
     
นายพิชิต บุญวิจิตร
นายอ่อนศรี สายพิมพ์
นายศรีระ คงมาก
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.6
ส.อบต. ม.7
     
นายเสมอ ทัดศรี
นายมงคล บุญประกอบ
นายสมชัย แสงทอง
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.8
ส.อบต. ม.9
     
นายวิชัย แสนทวีสุข
นายธงชัย ศุภสร
นางสาวณัฐลดา ดวงดาว
ส.อบต. ม.9
ส.อบต. ม.10
ส.อบต. ม.10