Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
จ่าสิบเอกเอเรบ โลหา
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
 
 
นายวิระชาติ บุญประชม
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นางสาวสุมณฑกาญจน์ สัตย์ธรรม
 
นางสาวพรเพ็ญ สินศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
หัวหน้าส่วนการคลัง
     
 
นายไววิทย์ ใจจง
 
นายวีระชัย เสาะแสวง
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนโยธา
 
หัวหน้าส่วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม