Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นายวีระชัย เสาะแสวง
 
 
หัวหน้าส่วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นายกฤตนัย ไปแดน
นางสมคิด บุญสร้าง
นางสมนึก หอมจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวเบ็ญจวัลย์ โคตรดก
นางสาวนิตยา เพ็งแจ่ม
นางบุปผา คงมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางยุภาวดี เสตรา
นางมนิดา สุดวัน
นางสาวรุ่งทิพย์ สมสวย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาฯ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวอินทิราภรณ์ อินทโร
นางกัลยา วงษ์ชัย
นางสาคร วงค์ใหญ่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก