Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share
ส่วนการคลัง
     
 
 
 
นางสาวพรเพ็ญ สินศิริ
 
 
หัวหน้าส่วนการคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
         
 
 
 
 

นางสาวศิริลักษณ์ สีหานาท

 
นางสาววลัยพร ไม้น้อย
 
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นักวิชาการพัสดุ
 
         
         
พนักงานจ้าง
     
นางสาวขวัญฤทัย ศุภสร
นายวิทยา ประทาน
นางสาวชิดชนก จอมหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี