Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561) (2) [ 05/07/61 ]
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561) [ 05/07/61 ]
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน [ 09/04/61 ]
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [ 03/01/61 ]
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [ 01/12/60 ]
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [ 01/11/60 ]
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน [ 11/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบดูได้ [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/01/61 ]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ [ 15/11/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรี่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 26/07/60 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 07/07/60 ]
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560 (เดือน ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560) [ 07/07/60 ]
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครางการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลติก คอนกรีต บ้านคำครั่ง หมู่ 1 (ทับถนนสายกลางบ้าน) (2) [ 10/01/60 ]
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครางการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลติก คอนกรีต บ้านคำครั่ง หมู่ 1 (ทับถนนสายกลางบ้าน) [ 10/01/60 ]
สอบราคาจ้างโครางการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลติก คอนกรีต ทับถนนสายกลางบ้าน บ้านคำครั่ง หมู่ 1 ตำบลคำครั่ง [ 22/12/59 ]
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2559) [ 31/10/59 ]
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559) [ 08/07/59 ]
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทกระเบื้องลอนคู่ จำนวน 911 แผ่น [ 05/02/59 ]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูรพา-ไปวัดป่าสุธรรมรังษี บ้านบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 21/02/57 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [ 24/11/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมูที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง [ 23/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสังคมเป็นสุข อบต.คำครั่ง [ 03/11/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/09/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 31/08/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 31/07/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/06/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 29/05/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/04/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 31/03/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/02/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/01/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 31/12/57 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 28/11/57 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 31/10/57 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 รวมจำนวน 3 โครงการ [ 09/06/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 [ 23/03/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 ซอยนอบบ้านบูรพา [ 23/03/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านบูรพา หมู่ที่ 8 [ 23/03/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านนานวล หมู่ที่ 4 [ 23/03/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนชี หมู่ที่ 10 สายรอบบ้านดอนชี (เส้นไปวัดดอนชี) [ 23/03/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายบ้านคำครั่ง (ช่วงบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7-บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 6) [ 23/03/58 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/03/58 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6โครงการ [ 12/01/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง [ 15/12/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล [ 15/12/57 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล หมู่ที 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-auction) [ 02/12/57 ]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) [ 10/11/57 ]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) [ 10/11/57 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) [ 02/12/57 ]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านประดู่ หมู่ที่ 6 ทิศตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 10/03/57 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-auction) [ 02/12/57 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 10/03/57 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล หมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) [ 02/12/57 ]
สรุปผลการประมูลราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 07/11/57 ]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำห้วยหินหนีบ บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 21/02/57 ]
สรุปผลการประมูลราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 07/11/57 ]