Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

สรุปผลการประมูลราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยสังเขปงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯคอนกรีตเสริมเล็ก ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 460.00 ตารางเมตร ราคากลาง 2,274,000 บาท

สรุปผลการประมูลราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย บ้านนานวล หมู่ที่ 4 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.คำครั่ง ที่ 703/2557 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี