Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-auction)

Share

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ยื่นเสนอทั้งสิ้นรวม จำนวน 2 ราย

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาเยียรุ่งเรืองก่อสร้าง ,2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลสิทธิ์ก่อสร้าง