Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6โครงการ

Share

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ราคากลางรวม 314,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ราคากลางรวม 205,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคำครั่ง บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ราคากลางรวม 209,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยชัยณรงค์ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ราคากลางรวม 103,000 บาท

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพิณ ขวดทอง บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ราคากลาง 64,000 บาท

6. โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามลำห้วยหินสิ่ว บ้านนานวลใต้ หมู่ที่ 9 (แก้งใหญ่) ราคากลางรวม 153,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,048,000 บาท

 

กำหนดขายเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าว ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 23 มกราคม ดังนี้

1. โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 1,200 บาท
2. โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 800 บาท
3. โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ 800 บาท
4. โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ 400 บาท
5. โครงการที่ 5 ในราคาชุดละ - บาท
6. โครงการที่ 6 ในราคาชุดละ 600 บาท