Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

Share

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรพร แก้วกล้า-บ้านนายวิชิต พินธุโท บ้านคำครั่ง หมู่ 2

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายคำครั่ง-เทศบาลโพนงาม บ้านคำครั่ง หมู่ 7

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กซอยประชาชื่น  บ้านคำครั่ง หมู่ 7 

4. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยอะลองตอนบน บ้านคำครั่ง หมู่ 7

 

     กำหนดขายเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าว ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  24 กรกฎาคม 2560

1. โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 1,000 บาท
2. โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 1,000  บาท
3. โครงการที่ 3 ในราคาชุดละ 1,000  บาท
4. โครงการที่ 4 ในราคาชุดละ 1,000  บาท