Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 44.4%
น้อย - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 12 ธ.ค. 2015 - 00:00

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลคำครั่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

Share

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

 

     ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลคำครั่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ของท่าน ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ในหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ