info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 7
เดือนนี้ 2,962
เดือนที่แล้ว 8,349
ทั้งหมด 47,644

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจัดงานรณรงค์งดเผาฟางและตอชังพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2562
โครงการปลูกป่าอนุรักษ์และบำรุงรักษาป่า ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 
volume_down ประกาศทั่วไป
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

volume_down ประชาสัมพันธ์-ราคากลาง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
ประกาศ เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะซื้อพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
ประกาศ เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
ซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร