messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
place สถานที่ท่องเที่ยว
แก้งใหญ่รอปรับปรุง
แก้งใหญ่รอปรับปรุง
ภาพรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
แก้งใหญ่

รอปรับปรุง
แก้งใหญ่

รอปรับปรุง
ภาพ

รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงานวิสัยทัศน์-พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์(Vison) “ เกษตรกรรมปลอดสาร พื้นฐานดี เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี มากมีคุณธรรม ก้าวล้ำการพัฒนา” พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson) “พัฒนาชุมชน สร้างกลุ่มอาชีพ เพิ่มพูนผลผลิต สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง การคมนาคมสะดวก น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” ยุทธศาสตร์ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์(Vison) “ เกษตรกรรมปลอดสาร พื้นฐานดี เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี มากมีคุณธรรม ก้าวล้ำการพัฒนา” พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson) “พัฒนาชุมชน สร้างกลุ่มอาชีพ เพิ่มพูนผลผลิต สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง การคมนาคมสะดวก น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” ยุทธศาสตร์ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
public สภาพทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน สภาพทั่วไป 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ม.1 - ม. 10 เขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านนานวล หมู่ที่ 5 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 8 บ้านบูรพา หมู่ที่ 9 บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านดอนชี และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อพื้นที่ของตำบลกุดประทายและตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ ติดต่อพื้นที่ของตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อพื้นที่ของตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่ของตำพลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2. สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140 - 150 เมตร 3. สภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ดังต่อไปนี้ 1) ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่ก่อให้เกิดฝนตกทั่วประเทศ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,100-1,300 มิลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส 2) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส 3) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนพัดมาจากทะเลจีนใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 4. โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการขั้นพื้นฐาน) 1) การคมนาคม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งมีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆตำบลคำครั่ง ประกอบด้วย ถนนลาดยางจำนวน 3 สาย และถนนลูกรังจำนวน 8 สาย (การจัดเวทีชุมชนตำบลคำครั่ง, 7 มีนาคม 2550) ดังตารางที่ 3-1 2) ด้านการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร 2.1. การไฟฟ้า การดำเนินกิจการ ไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง ข้อมูลการไฟฟ้า ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,000 หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ 389 หลังคาเรือน 2.2. การประปา ระบบจำหน่ายน้ำประปา ของหมู่บ้านซึ่งก่อสร้างโดยหน่วยงาน รพช. , กรมทรัพยากรธรณี , กรมโยธาธิการ , องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ทุกหลังคาเรือน ข้อมูลการประปา ประจำปี 2550 ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 2,100 หลังคาเรือนหน่วยงานเจ้าของกิจการ ประปา ของส่วนท้องถิ่น - แห่ง ประปาภูมิภาค - แห่ง ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 100,000 ลิตร/วัน น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 110,000 ลิตร/วัน แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ ( / ) แหล่งน้ำใต้ดิน ( / ) แหล่งน้ำผิวดิน มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่ ( ) ไม่มี ( / ) มี (ระบุ).............................................. 2.3 การโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารที่มีให้บริการ เช่นโทรศัพท์ การไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ดังต่อไปนี้ (1) การไปรษณีย์โทรเลข ใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเดชอุดม ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (2) โทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ตำบลคำครั่ง มีตู้โทรศัพท์ชุมสายอำเภอเดชอุดมจำนวน 11 ตู้กระจายภายในตำบล ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้เพราะชำรุดขาดการบำรุงรักษา 5. ด้านสังคม 1) ประชากร ปัจจุบันราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน โดยในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีประชากรทั้งสิ้น 6,415 คน แยกเป็นประชากรชาย 3,257 คน ประชากรหญิง 3,158 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,479 ครัวเรือน 2) การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้พูดในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น ภาษาอีสาน วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมอีสาน ในปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ข้อมูลการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา - แห่ง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 4 แห่ง เอกชน - แห่ง อื่นๆระบุ - แห่ง โรงเรียนระดับ,ศูนย์เด็กเล็ก รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับประถม รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง วิทยาลัย รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง สถานพักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาท้องถิ่น 1 แห่ง สวนสาธารณะ - แห่ง อื่นๆ (ระบุ) 3) การศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิทธพลของศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทมากในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัดอยู่ในพื้นที่จำนวน 6 แห่ง - สำนักสงฆ์ 4) การสาธารณสุข มีสถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง สภาพความเป็นอยู่ ในด้านสุขภาพและอนามัยของราษฎรไม่ดีพอ ยังมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ข้อมูลสาธารณสุขตำบลคำครั่ง - ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำตำบล จำนวน 143 คน ศักยภาพด้านบุคลากรของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง การแบ่งส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นสำนักและส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ รวมพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 17 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน รวม 37 คน
สภาพทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

สภาพทั่วไป 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ม.1 - ม. 10 เขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านนานวล หมู่ที่ 5 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 8 บ้านบูรพา หมู่ที่ 9 บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านดอนชี และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อพื้นที่ของตำบลกุดประทายและตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ ติดต่อพื้นที่ของตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อพื้นที่ของตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่ของตำพลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2. สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140 - 150 เมตร 3. สภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ดังต่อไปนี้ 1) ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่ก่อให้เกิดฝนตกทั่วประเทศ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,100-1,300 มิลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส 2) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส 3) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนพัดมาจากทะเลจีนใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 4. โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการขั้นพื้นฐาน) 1) การคมนาคม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งมีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆตำบลคำครั่ง ประกอบด้วย ถนนลาดยางจำนวน 3 สาย และถนนลูกรังจำนวน 8 สาย (การจัดเวทีชุมชนตำบลคำครั่ง, 7 มีนาคม 2550) ดังตารางที่ 3-1 2) ด้านการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร 2.1. การไฟฟ้า การดำเนินกิจการ ไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง ข้อมูลการไฟฟ้า ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,000 หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ 389 หลังคาเรือน 2.2. การประปา ระบบจำหน่ายน้ำประปา ของหมู่บ้านซึ่งก่อสร้างโดยหน่วยงาน รพช. , กรมทรัพยากรธรณี , กรมโยธาธิการ , องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ทุกหลังคาเรือน ข้อมูลการประปา ประจำปี 2550 ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 2,100 หลังคาเรือนหน่วยงานเจ้าของกิจการ ประปา ของส่วนท้องถิ่น - แห่ง ประปาภูมิภาค - แห่ง ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 100,000 ลิตร/วัน น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 110,000 ลิตร/วัน แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ ( / ) แหล่งน้ำใต้ดิน ( / ) แหล่งน้ำผิวดิน มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่ ( ) ไม่มี ( / ) มี (ระบุ).............................................. 2.3 การโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารที่มีให้บริการ เช่นโทรศัพท์ การไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ดังต่อไปนี้ (1) การไปรษณีย์โทรเลข ใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเดชอุดม ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (2) โทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ตำบลคำครั่ง มีตู้โทรศัพท์ชุมสายอำเภอเดชอุดมจำนวน 11 ตู้กระจายภายในตำบล ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้เพราะชำรุดขาดการบำรุงรักษา 5. ด้านสังคม 1) ประชากร ปัจจุบันราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน โดยในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีประชากรทั้งสิ้น 6,415 คน แยกเป็นประชากรชาย 3,257 คน ประชากรหญิง 3,158 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,479 ครัวเรือน 2) การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้พูดในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น ภาษาอีสาน วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมอีสาน ในปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ข้อมูลการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา - แห่ง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 4 แห่ง เอกชน - แห่ง อื่นๆระบุ - แห่ง โรงเรียนระดับ,ศูนย์เด็กเล็ก รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับประถม รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง วิทยาลัย รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง สถานพักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาท้องถิ่น 1 แห่ง สวนสาธารณะ - แห่ง อื่นๆ (ระบุ) 3) การศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิทธพลของศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทมากในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัดอยู่ในพื้นที่จำนวน 6 แห่ง - สำนักสงฆ์ 4) การสาธารณสุข มีสถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง สภาพความเป็นอยู่ ในด้านสุขภาพและอนามัยของราษฎรไม่ดีพอ ยังมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ข้อมูลสาธารณสุขตำบลคำครั่ง - ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำตำบล จำนวน 143 คน ศักยภาพด้านบุคลากรของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง การแบ่งส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นสำนักและส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ รวมพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 17 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน รวม 37 คน

× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง