info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 157
เมื่อวาน 331
เดือนนี้ 4,576
เดือนที่แล้ว 7,484
ทั้งหมด 32,546

place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

1 มิถุนายน 2562
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

1 มิถุนายน 2562
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้
 
ข้อมูลทั่วไป
 
  วิสัยทัศน์(Vison)  
 
“ เกษตรกรรมปลอดสาร  พื้นฐานดี    เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี   มากมีคุณธรรม   ก้าวล้ำการพัฒนา”
         
  พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson)
 
“พัฒนาชุมชน   สร้างกลุ่มอาชีพ   เพิ่มพูนผลผลิต  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง    การคมนาคมสะดวก  น้ำไหล   ไฟสว่าง   ทางสะดวก  ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” 
 
ยุทธศาสตร์
 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน
 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
3 ธันวาคม 2562
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้
 
ข้อมูลทั่วไป
 
  วิสัยทัศน์(Vison)  
 
“ เกษตรกรรมปลอดสาร  พื้นฐานดี    เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี   มากมีคุณธรรม   ก้าวล้ำการพัฒนา”
         
  พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson)
 
“พัฒนาชุมชน   สร้างกลุ่มอาชีพ   เพิ่มพูนผลผลิต  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง    การคมนาคมสะดวก  น้ำไหล   ไฟสว่าง   ทางสะดวก  ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” 
 
ยุทธศาสตร์
 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน
 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
3 ธันวาคม 2562
public สภาพทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 สภาพทั่วไป

1. ที่ตั้งและอาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ม.1 - ม. 10 เขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้
 
          หมู่ที่ 1 บ้านคำครั่ง
          หมู่ที่ 2 บ้านคำครั่ง
          หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง 
          หมู่ที่ 4 บ้านนานวล
          หมู่ที่ 5 บ้านนาสมบูรณ์
          หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ 
          หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่ง
          หมู่ที่ 8 บ้านบูรพา 
          หมู่ที่ 9 บ้านนานวลใต้พัฒนา
          หมู่ที่ 10 บ้านดอนชี 
 
     และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ 
 
          ทิศเหนือ ติดต่อพื้นที่ของตำบลกุดประทายและตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
          ทิศใต้ ติดต่อพื้นที่ของตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
          ทิศตะวันออก ติดต่อพื้นที่ของตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
          ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่ของตำพลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 
2. สภาพภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140 - 150 เมตร
 
3. สภาพภูมิอากาศ
          องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ดังต่อไปนี้ 
     1) ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่ก่อให้เกิดฝนตกทั่วประเทศ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,100-1,300 มิลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส 
     2) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส 
     3) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนพัดมาจากทะเลจีนใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
 
4. โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการขั้นพื้นฐาน)
     
1) การคมนาคม
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งมีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆตำบลคำครั่ง ประกอบด้วย ถนนลาดยางจำนวน 3 สาย และถนนลูกรังจำนวน 8 สาย (การจัดเวทีชุมชนตำบลคำครั่ง, 7 มีนาคม 2550) ดังตารางที่ 3-1      
 
2) ด้านการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร
     
2.1. การไฟฟ้า
การดำเนินกิจการ ไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง      
ข้อมูลการไฟฟ้า
     ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,000 หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ 389 หลังคาเรือน      
2.2. การประปา
ระบบจำหน่ายน้ำประปา ของหมู่บ้านซึ่งก่อสร้างโดยหน่วยงาน รพช. , กรมทรัพยากรธรณี , กรมโยธาธิการ , องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ทุกหลังคาเรือน
ข้อมูลการประปา ประจำปี 2550
     ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 2,100 หลังคาเรือนหน่วยงานเจ้าของกิจการ
          ประปา ของส่วนท้องถิ่น - แห่ง 
          ประปาภูมิภาค - แห่ง 
          ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง
          น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 100,000 ลิตร/วัน 
          น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 110,000 ลิตร/วัน 
          แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ ( / ) แหล่งน้ำใต้ดิน ( / ) แหล่งน้ำผิวดิน 
          มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่ ( ) ไม่มี ( / ) มี (ระบุ)..............................................
2.3 การโทรคมนาคม
ระบบการสื่อสารที่มีให้บริการ เช่นโทรศัพท์ การไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 
     (1) การไปรษณีย์โทรเลข ใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเดชอุดม ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
     (2) โทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ตำบลคำครั่ง มีตู้โทรศัพท์ชุมสายอำเภอเดชอุดมจำนวน 11 ตู้กระจายภายในตำบล ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้เพราะชำรุดขาดการบำรุงรักษา
 
5. ด้านสังคม
1) ประชากร
     ปัจจุบันราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน โดยในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีประชากรทั้งสิ้น 6,415 คน แยกเป็นประชากรชาย 3,257 คน ประชากรหญิง 3,158 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,479 ครัวเรือน
2) การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
     ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้พูดในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น ภาษาอีสาน วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมอีสาน ในปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
ข้อมูลการศึกษา
     โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา - แห่ง 
     สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 4 แห่ง      เอกชน - แห่ง
     อื่นๆระบุ - แห่ง 
     โรงเรียนระดับ,ศูนย์เด็กเล็ก รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง
     โรงเรียนระดับประถม รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง 
     โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง
     วิทยาลัย รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง
สถานพักผ่อนหย่อนใจ
     สนามกีฬาท้องถิ่น 1 แห่ง สวนสาธารณะ - แห่ง      อื่นๆ (ระบุ)
3) การศาสนา
     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิทธพลของศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทมากในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัดอยู่ในพื้นที่จำนวน 6 แห่ง - สำนักสงฆ์ 
4) การสาธารณสุข
     มีสถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง สภาพความเป็นอยู่ ในด้านสุขภาพและอนามัยของราษฎรไม่ดีพอ ยังมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
ข้อมูลสาธารณสุขตำบลคำครั่ง
     - ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง
     - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
     - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง 
     - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำตำบล จำนวน 143 คน
ศักยภาพด้านบุคลากรของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
     การแบ่งส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นสำนักและส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
     รวมพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 คน 
          พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 17 คน 
          พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน รวม 37 คน
3 ธันวาคม 2562
สภาพทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 สภาพทั่วไป

1. ที่ตั้งและอาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ม.1 - ม. 10 เขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้
 
          หมู่ที่ 1 บ้านคำครั่ง
          หมู่ที่ 2 บ้านคำครั่ง
          หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง 
          หมู่ที่ 4 บ้านนานวล
          หมู่ที่ 5 บ้านนาสมบูรณ์
          หมู่ที่ 6 บ้านนาประดู่ 
          หมู่ที่ 7 บ้านคำครั่ง
          หมู่ที่ 8 บ้านบูรพา 
          หมู่ที่ 9 บ้านนานวลใต้พัฒนา
          หมู่ที่ 10 บ้านดอนชี 
 
     และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ 
 
          ทิศเหนือ ติดต่อพื้นที่ของตำบลกุดประทายและตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
          ทิศใต้ ติดต่อพื้นที่ของตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
          ทิศตะวันออก ติดต่อพื้นที่ของตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
          ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่ของตำพลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 
2. สภาพภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140 - 150 เมตร
 
3. สภาพภูมิอากาศ
          องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ดังต่อไปนี้ 
     1) ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่ก่อให้เกิดฝนตกทั่วประเทศ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,100-1,300 มิลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส 
     2) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส 
     3) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนพัดมาจากทะเลจีนใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
 
4. โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการขั้นพื้นฐาน)
     
1) การคมนาคม
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งมีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆตำบลคำครั่ง ประกอบด้วย ถนนลาดยางจำนวน 3 สาย และถนนลูกรังจำนวน 8 สาย (การจัดเวทีชุมชนตำบลคำครั่ง, 7 มีนาคม 2550) ดังตารางที่ 3-1      
 
2) ด้านการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร
     
2.1. การไฟฟ้า
การดำเนินกิจการ ไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง      
ข้อมูลการไฟฟ้า
     ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,000 หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ 389 หลังคาเรือน      
2.2. การประปา
ระบบจำหน่ายน้ำประปา ของหมู่บ้านซึ่งก่อสร้างโดยหน่วยงาน รพช. , กรมทรัพยากรธรณี , กรมโยธาธิการ , องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ทุกหลังคาเรือน
ข้อมูลการประปา ประจำปี 2550
     ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 2,100 หลังคาเรือนหน่วยงานเจ้าของกิจการ
          ประปา ของส่วนท้องถิ่น - แห่ง 
          ประปาภูมิภาค - แห่ง 
          ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง
          น้ำประปาที่ผลิตได้ จำนวน 100,000 ลิตร/วัน 
          น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 110,000 ลิตร/วัน 
          แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ ( / ) แหล่งน้ำใต้ดิน ( / ) แหล่งน้ำผิวดิน 
          มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่ ( ) ไม่มี ( / ) มี (ระบุ)..............................................
2.3 การโทรคมนาคม
ระบบการสื่อสารที่มีให้บริการ เช่นโทรศัพท์ การไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 
     (1) การไปรษณีย์โทรเลข ใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเดชอุดม ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
     (2) โทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์ตำบลคำครั่ง มีตู้โทรศัพท์ชุมสายอำเภอเดชอุดมจำนวน 11 ตู้กระจายภายในตำบล ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้เพราะชำรุดขาดการบำรุงรักษา
 
5. ด้านสังคม
1) ประชากร
     ปัจจุบันราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน โดยในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลคำครั่ง มีประชากรทั้งสิ้น 6,415 คน แยกเป็นประชากรชาย 3,257 คน ประชากรหญิง 3,158 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,479 ครัวเรือน
2) การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
     ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้พูดในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น ภาษาอีสาน วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมอีสาน ในปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
ข้อมูลการศึกษา
     โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา - แห่ง 
     สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 4 แห่ง      เอกชน - แห่ง
     อื่นๆระบุ - แห่ง 
     โรงเรียนระดับ,ศูนย์เด็กเล็ก รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง
     โรงเรียนระดับประถม รัฐบาล 4 แห่ง เอกชน - แห่ง 
     โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง
     วิทยาลัย รัฐบาล - แห่ง เอกชน - แห่ง
สถานพักผ่อนหย่อนใจ
     สนามกีฬาท้องถิ่น 1 แห่ง สวนสาธารณะ - แห่ง      อื่นๆ (ระบุ)
3) การศาสนา
     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิทธพลของศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทมากในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัดอยู่ในพื้นที่จำนวน 6 แห่ง - สำนักสงฆ์ 
4) การสาธารณสุข
     มีสถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง สภาพความเป็นอยู่ ในด้านสุขภาพและอนามัยของราษฎรไม่ดีพอ ยังมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
ข้อมูลสาธารณสุขตำบลคำครั่ง
     - ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง
     - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
     - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง 
     - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำตำบล จำนวน 143 คน
ศักยภาพด้านบุคลากรของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
     การแบ่งส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นสำนักและส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
     รวมพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 คน 
          พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 17 คน 
          พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน รวม 37 คน
3 ธันวาคม 2562
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

 

(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน