info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 78
volume_down ประชาสัมพันธ์-ราคากลาง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 8 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 8 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 7 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน