info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติบ้านคำครั่ง ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายอ่อน บุญมา ปี พ.ศ. 2478-2483 เวลา 4 ปี คนที่สองชื่อ นายสอน เสตรา ในปี พ.ศ.2498 ได้ขึ้นตรงกับอำเภอเดชอุดม ตำบลกุดประทาย ซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกำนั้น ตำบลกุดประทาย ชื่อ นายสอน เซ่นเกด ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้รับการยกฐานะ เป็นตำบลคำครั่งแยกการปกครองออกมาจากอำเภอเดชอุดมและตำบลกุดประทายผู้ดูแลและบริหาร มีดังนี้ 1.กำนันคนแรก ชื่อ นายสอน เสตรา ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2499 จนเกษียนในปี พ.ศ.2526 รวมระยะเวลา 26 ปี 2. นายเรียน หอมหวน ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2526 จนเกษียนในปี พ.ศ.2535 รวมระยะเวลา 7 ปี 3. นายสมชิต พรมจันทร์ ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2535 จนเกษียนในปี พ.ศ.2548 รวมระยะเวลา 12 ปี 4. นายสมคิด สีดา ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2548 จนเกษียนในปี พ.ศ.2551 รวมระยะเวลา 4 ปี 5. นายชดา ดวงทอง ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 16 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 3 เดือนมีนาคมพ.ศ.2550 และปรับยกฐานะเป็น อบต.ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการอย่างถาวร ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารชั้นเดียวในพื้นที่รวม 5 ไร่ ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นรูบต้นไม้ยืนต้นที่ประชาชนเรียกว่า ครั่งซึ่งป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน