องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์(Vison) “ เกษตรกรรมปลอดสาร พื้นฐานดี เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี มากมีคุณธรรม ก้าวล้ำการพัฒนา” พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson) “พัฒนาชุมชน สร้างกลุ่มอาชีพ เพิ่มพูนผลผลิต สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง การคมนาคมสะดวก น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” ยุทธศาสตร์ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง