info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์(Vison) “ เกษตรกรรมปลอดสาร พื้นฐานดี เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี มากมีคุณธรรม ก้าวล้ำการพัฒนา” พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson) “พัฒนาชุมชน สร้างกลุ่มอาชีพ เพิ่มพูนผลผลิต สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง การคมนาคมสะดวก น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” ยุทธศาสตร์ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 158