info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 167
เมื่อวาน 219
เดือนนี้ 4,459
เดือนที่แล้ว 7,534
ทั้งหมด 32,382

info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์หน่วยงาน


วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้
 
ข้อมูลทั่วไป
 
  วิสัยทัศน์(Vison)  
 
“ เกษตรกรรมปลอดสาร  พื้นฐานดี    เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี   มากมีคุณธรรม   ก้าวล้ำการพัฒนา”
         
  พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson)
 
“พัฒนาชุมชน   สร้างกลุ่มอาชีพ   เพิ่มพูนผลผลิต  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง    การคมนาคมสะดวก  น้ำไหล   ไฟสว่าง   ทางสะดวก  ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” 
 
ยุทธศาสตร์
 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน
 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
3 ธันวาคม 2562
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ดังนี้
 
ข้อมูลทั่วไป
 
  วิสัยทัศน์(Vison)  
 
“ เกษตรกรรมปลอดสาร  พื้นฐานดี    เพิ่มทวีรายได้ ก้าวไกลเทคโนโลยี   มากมีคุณธรรม   ก้าวล้ำการพัฒนา”
         
  พันธกิจ หรือภารกิจ (Misson)
 
“พัฒนาชุมชน   สร้างกลุ่มอาชีพ   เพิ่มพูนผลผลิต  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง    การคมนาคมสะดวก  น้ำไหล   ไฟสว่าง   ทางสะดวก  ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” 
 
ยุทธศาสตร์
 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงพื้นฐาน
 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
3 ธันวาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

 

(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน