องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายเกรียงไกร แสนลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายกฤตนัย ไปแดน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางยุภาวดี เสตรา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวเบ็ญจวัลย์ โคตรดก
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางบุปผา คงมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสมคิด บุญสร้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูรณ์)
นางสาวอินทิราภรณ์ อินทโร
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสมนึก หอมจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางสาวนิตยา เพ็งแจ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประดู่)
นางพิชญ์สินี โมคทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางกัลยา สุทธิประภา
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประดู่)
นางสาวสุภาลักษณ์ พันธุ์เพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางสาคร วงศ์ใหญ่
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูณ์)
นางสาวมัณฑนพัชร สีดา
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสาวธิดารัตน์ รัตนศรี
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง