องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group สำนักงานปลัด
(นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววิภาพร จันทร์ทรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ศุภวิทย์ พลทะกลาง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุพัตรา สามแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวีระยุทธ์ สีทอนชิน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวสุปราณี ไชยระ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสัญญา สัตย์ธรรม
ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรนัชชา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมควร พรมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอุทิศ ทองพิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเฉลิม อุระสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายดนุนัย หาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายเฉลิม ประทุมเลิศ
คนสวน
นายเอกสิทธิ์ พันธ์เพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอธิติยา ศรีวงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสงวน คงมาก
พนักงานขับรถ (รถบรรทุกน้ำ)
นางสาวสาวิตรี หาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายธีรพัฒน์ วันชม
พนักงานขับรถยนต์
นางจินดาภา ญารักษ์
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง