องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group สำนักงานปลัด
(นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ์ เวรวรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววิภาพร จันทร์ทรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกอัครชัย พวงจินดา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา สามแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวีระยุทธ์ สีทอนชิน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวสุปราณี ไชยระ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสัญญา สัตย์ธรรม
ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนภาพร จารุแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรนัชชา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมควร พรมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอุทิศ ทองพิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเฉลิม อุระสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายดนุนัย หาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายเฉลิม ประทุมเลิศ
คนสวน
นายเอกสิทธิ์ พันธ์เพ็ง
ทั่วไป
นายธีรพัฒน์ วันชม
พนักงานขับรถยนต์
นายสงวน คงมาก
พนักงานขับรถ (รถบรรทุกน้ำ)
นางสาวอธิติยา ศรีวงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวสาวิตรี หาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางจินดาภา ญารักษ์
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง