info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
group สำนักงานปลัด
(นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ์ เวรวรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ์ เวรวรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววิภาพร จันทร์ทรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิภาพร จันทร์ทรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกอัครชัย พวงจินดา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สิบเอกอัครชัย พวงจินดา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา สามแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพัตรา สามแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวีระยุทธ์ สีทอนชิน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายวีระยุทธ์ สีทอนชิน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวสุปราณี ไชยระ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุปราณี ไชยระ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสัญญา สัตย์ธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสัญญา สัตย์ธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภาพร จารุแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภาพร จารุแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรนัชชา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวพรนัชชา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมควร พรมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมควร พรมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอุทิศ ทองพิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอุทิศ ทองพิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเฉลิม อุระสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเฉลิม อุระสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายดนุนัย หาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายดนุนัย หาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายเฉลิม ประทุมเลิศ
คนสวน
นายเฉลิม ประทุมเลิศ
คนสวน
นายเอกสิทธิ์ พันธ์เพ็ง
ทั่วไป
นายเอกสิทธิ์ พันธ์เพ็ง
ทั่วไป
นายธีรพัฒน์ วันชม
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรพัฒน์ วันชม
พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถ (รถบรรทุกน้ำ)
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถ (รถบรรทุกน้ำ)
นางจินดาภา ญารักษ์
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
นางจินดาภา ญารักษ์
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน