info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
เดือนนี้ 7,116
เดือนที่แล้ว 12,263
ทั้งหมด 59,996

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ”หมู่บ้านจัดการคุณภาพชีวิตสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 5 กลุ่มวัย หมู่ 5 [18 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการ มหัสจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต [17 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการ ห้องสมุดนิทานเพื่อสร้างเสริมทักษะสมอง EF [11 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน [5 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [3 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสุขภาพ-ธรรมนูญสุขภาพตำบลคำครั่ง [7 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่บ้านนานวลใต้พัฒนา หมู่ 9 [1 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [30 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ให้แก่บ้านบูรพา หมู่ 8 [28 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ให้แก่บ้านคำครั่ง หมู่ 2 [23 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน