info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [2 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รับมอบรถยนต์ใช้ในการรับ-ส่ง ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [30 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการ”หมู่บ้านจัดการคุณภาพชีวิตสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 5 กลุ่มวัย หมู่ 5 [18 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กำหนดการยืนแบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียมประจำปี 2564 [2 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการ มหัสจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต [17 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการ ห้องสมุดนิทานเพื่อสร้างเสริมทักษะสมอง EF [11 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน [5 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [3 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงลดเสี่ยงลดโรคด้วย 3 อ. [29 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
ประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสุขภาพ-ธรรมนูญสุขภาพตำบลคำครั่ง [7 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 94 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26