วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 11:40

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง จะดำเนินการจัดหาพัสดุ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค   จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนชี – พลาญอิโมง บ้านดอนชี หมู่ที่ 10 ตำบลคำครั่ง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดย กรมทางหลวงชนบท)   งบประมาณ 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลาง 348,000 บาท      (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)   

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนันต์ หลัง รพ.สต. บ้านคำครั่ง  หมู่ที่ 1  ตำบลคำครั่ง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  58.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดยกรมทางหลวงชนบท) งบประมาณ 110,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลาง 108,000 บาท      (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลคำครั่ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ