ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบูรพา-หนองสนม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง