ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายสวน สังวาลย์ทอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง