ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง