ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง