ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง