ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสาย อบ 4031-นานวลนาประดู่ บ้านนานวล หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง