ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง (กลุ่ม 3340700076621 นายเจริญ ดกงาม) กทอ.64-07-0933 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง