ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง (กลุ่ม 3340700079809 นางเกษร ใจเพียร) กทอ.64-07-1028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง