ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง (กลุ่ม 3340700070984 นายอุดร เคนพรม) กทอ.64-07-1003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง