ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต สายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง