ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ศพด.บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง